ALGEMENE LEVERING EN VERKOOPVOORWAARDEN

 

* In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Verkoper: Wijnkoperij R&R Wijnen die een verkoopovereenkomst voor de levering van wijn of gedistilleerde dranken of daaraan verwante artikelen sluit met een koper.
Koper: De koper, die een koopovereenkomst voor de levering van wijn of gedistilleerde dranken of daaraan verwante artikelen met de verkoper sluit.
Goederen: De wijn, gedistilleerde dranken, daaraan verwante artikelen en emballage die door de verkoper aan de koper worden verkocht, al dan niet gratis ter beschikking gesteld.
Voorverkoop: De verkoop van wijnen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst nog niet op de markt zijn gebracht.
Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitvoering van zijn beroep of bedrijf.
Werkdagen: De levering van de goederen binnen de koopovereenkomst worden geleverd op alle dagen van de week behalve zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen.


* Toepassing van de voorwaarden:

_ Tenzij anders, schriftelijk is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op elke verkoopovereenkomst tussen verkoper en koper. Dit geldt voor de goederen die rechtstreeks door de verkoper, dan wel door derden, aan de koper worden geleverd.
_ De voorwaarden zijn van toepassing bij verwijzing in offertes, orderbevestigingen en op websites.
_ De voorwaarden zijn ook van toepassing, als de verkoper bij een eerdere gelegenheid de koper verwezen heeft naar deze voorwaarden.
_ De voorwaarden zijn ook van toepassing wanneer deze bij eerdere overeenkomsten tussen verkoper en koper van toepassing zijn geweest, tenzij verkoper uitdrukkelijk afstand heeft gedaan van de toepassing hiervan.

* Offertes, aanbiedingen, prijscouranten.

_ Offertes, aanbiedingen en prijscouranten van verkoper zijn vrijblijvend.
_ In geval van een vaste offerte zal deze van kracht zijn gedurende een zodanige periode als door verkoper vermeld.

*Totstandkoming van een overeenkomst.

_ De overeenkomst komt tot stand door uitdrukkelijke aanvaarding door koper van een voorverkoop of een definitief aanbod van verkoper.

* Prijzen en kortingen.

_ De prijzen en/of kortingen zijn zoals vermeld in de prijscourant of de aanbieding zijn van kracht op de dag van de overeenkomst.
_ De gehanteerde prijzen zijn: af verkoper, inclusief alle wettelijke heffingen en BTW.
_ De verkoper heeft het recht om de contractprijzen te verhogen op grond van verhogingen van wettelijke heffingen.
_ De verkoper deelt de prijsverhogingen zo spoedig mogelijk mee aan de koper. De koper heeft het recht de order, schriftelijk, te annuleren binnen 8 dagen na de prijswijziging.

 

* Betaling.

_ Behalve bij contante betaling zal het factuurbedrag van de contractgoederen binnen 14 dagen na factuurdatum overgemaakt moeten zijn op de aangegeven bankrekening van verkoper.
_ Verkoper mag orders die in gedeelten worden uitgevoerd, per deellevering factureren.
_ Als de koper zich niet houdt aan de bepalingen van deze voorwaarden, worden alle vorderingen van verkoper op koper direct opeisbaar.

* Levering.

_ Levering is franco huis, tenzij anders is overeengekomen.
_ Verkoper heeft de keuze van vervoermiddel waarmee de goederen bij het afleveradres worden geleverd.
_ Het risico van de goederen gaat over op het moment dat de goederen uit het bedoelde vervoermiddel franco zijn geleverd en in handen van de koper.
_ De levering van de goederen aan koper geschiedt op het door koper aangegeven adres.
_ De levering vindt plaats, overdag, op de voor verkoper normale werkdagen.
_ De overeengekomen levertijd is een streeftijd. De verkoper zal de koper terstond inlichten indien vertraging optreedt.
_ De verkoper mag de overeengekomen goederen in deelpartijen leveren.

 

* Overmacht en onvoorziene omstandigheden.

_ Verkoper mag levering van de contractgoederen, zonder schadevergoeding, uitstellen in geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden die het onmogelijk maken om de overeengekomen levertijd te halen.

 

* Reclames.

_ De koper moet reclames betreffende de overeengekomen goederen terstond, maar in ieder geval binnen tien dagen aan verkoper doorgeven. In geval van bederf van wijnen moet koper dit melden bij verkoper binnen zes maanden na levering van de betreffende wijnen.
_ Koper is verplicht om nauwkeurige aard van de reclame en van de betreffende factuur aan verkoper door te geven.
_ Reclames geven de koper niet het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten.
_ Indien verkoper een reclame gegrond vindt zal de koper een schadevergoeding tot ten hoogste de waarde van de betreffende goederen ontvangen of zullen de betreffende wijnen gratis vervangen worden.
_ De aansprakelijkheid van de verkoper is uitdrukkelijk beperkt tot het bovenstaande, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de verkoper of zijn ondergeschikten.
_ Met betrekking tot reclame wordt elke deellevering als afzonderlijke levering beschouwd.

* Eigendomsvoorbehoud.

_ Alle contractgoederen blijven na levering eigendom van verkoper, totdat koper aan al zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van volledige betaling aan verkoper.
_ Koper mag, zolang niet aan alle verplichtingen is voldaan, geen goederen verbruiken dan wel aan derden ter beschikking stellen.

 

* Internetverkoop.

_ Voor verkopen aan consumenten via internet gelden de wettelijke regels voor verkoop op afstand.

 

* Toepassing recht en geschillen.

_ Op deze voorwaarden en op de overeenkomst(en), waarin daarnaar wordt verwezen, is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing.

* Gerechtelijke en andere kosten.

_ Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die verkoper redelijkerwijs moet maken ter handhaving van de naleving van deze voorwaarden en van de overeenkomsten waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen, komen voor rekening van koper. Ten aanzien van buitengerechtelijke incassokosten zullen de te vergoeden kosten worden vastgesteld aan de hand van het geldende incassotarief.